PRAVILA NAGRADNE IGRE „FAKS I ORNEL SAVRŠEN PAR ZA AUTO NA DAR“

06. 11 2019.

Na temelju Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), u skladu s Rješenjem Ministarstva financija RH – Porezna uprava, Središnji ured, KLASA: UP/I-460-02/19-01/666, URBROJ: 513-07-21-01-19-2, Zagreb, 28. listopada 2019., Uprava Saponije d.d., M. Gupca 2, Osijek, objavljuje

P R A V I L A N A G R A D N E I G R E

„FAKS I ORNEL SAVRŠEN PAR ZA AUTO NA DAR“


1. Priređivač nagradne igre:
SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d., Osijek, Matije Gupca 2

2. Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge GELD DATA d.o.o., osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka.

3. Nagradnu igru provodi i sve osobne podatke obrađuje u ime Priređivača, GELD DATA d.o.o. OIB: 27972234767, Selska 90A, Zagreb 10000 (dalje u tekstu „Administrator“). Ugovor o suradnji priložen je uz zahtjev za odobrenje priređivanja nagradne igre.

4. Svrha nagradne igre:
Promidžbeni učinak proizvoda SAPONIJE –FAKS HELIZIM, ORNEL u prodajnim objektima Konzum plus d.o.o. na teritoriju RH.

5. Trajanje nagradne igre:
Od ishođenja suglasnosti Ministarstva financija RH, odnosno objave u elektronskim medijima: internet stranici Saponije www.saponia.hr i Facebook stranici www.facebook.com/Saponia te na internet stranici www.konzum.hr. Nagradna igra traje od 07.studenog 2019. 00:00:00 sati do 10. siječnja 2020. do 23:59:59 sati.

6. Nagradni fond:

1. nagrada: 1 x Automobil Peugeot 108, u vrijednosti 82.245 kn
2.-11. nagrada: POKLON PAKET SAPONIJE – pojedinačne vrijednosti 100 kn (ukupna vrijednost 1.000 kn)
12.-21. nagrada: POKLON PAKET KANDITA – pojedinačne vrijednosti 100 kn (ukupna vrijednost 1.000 kn)

Ukupni fond nagrada iznosi 84.245,00 kn s uključenim PDV. Nagrade iz prethodnog stavka ne mogu se zamijeniti za novac.

7. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri:
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s mjestom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispune uvjete iz toč 8. ovih Pravila, osim radnika Saponije d.d., Konzum plus d.o.o., Administratora, te članova njihove uže obitelji.

8. Način sudjelovanja:
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu Konzum plus d.o.o., na jednom računu izvrše kupnju proizvoda FAKS HELIZIM I ORNEL. Nakon kupovine proizvoda potrebno je poslati SMS poruku sljedećeg sadržaja na broj 60478: Ključnu riječ SAPONIA, broj računa, ime i prezime, adresa i grad (npr. SAPONIA 1234/123/1, Ivan Horvat, Osječka bb, 31000 Osijek). Cijena SMS-a je 2,40 kn (PDV uključen).Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Isti račun moguće je prijaviti samo jednom. Isti korisnik u nagradnoj igri može sudjelovati s više računa, ali jedan korisnik može dobiti najviše 1 nagradu. Priređivač nagradne igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz. Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i Konzum plus d.o.o. ne snose nikakvu odgovornost. Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem SMS-ova, ali jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

9. Nagradno izvlačenje:
Izvlačenje imena dobitnika nagrada održat će se 13.1.2020. u 11:00 sati, a u njega ulaze prijave pristigle do zaključno 10.1.2020.g. do 23:59:59 sati. Izvlačenje će se izvršiti iz jedinstvene baze podataka svih prijava pristiglih putem SMS poruka, nasumičnim odabirom putem računala u prostorima Konzum, Radnička Cesta 49, Zagreb. Ispravnost izvlačenja nadzirat će javni bilježnik i komisija od 3 predstavnika Saponije.

10. Objava pravila, rezultata i dobitnika nagrada:
Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka na internet stranicama www.saponia.hr i Facebook stranici www.facebook.com/Saponia te internet stranici www.konzum.hr, a rezultati i dobitnici bit će objavljeni na internet stranicama Saponije i Facebook stranici Saponia te na internet stranici www.konzum.hr najkasnije 2 radna dana nakon izvlačenja. Javne objave rezultata bit će uklonjene u najkraćem roku, odnosno istekom svrhe navedene objave.

11. Dostava zapisnika:
Zapisnik o provođenju izvlačenja, priređivač nagradne igre dostavit će Ministarstvu financija RH, u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

12. Rok za podizanje nagrada:
30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovog članka svoje nagrade, priređivač će ponovo u roku od 8 dana od isteka roka za podizanje nagrada obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade. Ako dobitnik u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti MF RH.

13. Preuzimanje nagrada:
Priređivač igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz. Nagrade će biti uručene osobno, a dobitnici će o nagradama biti obaviješteni pismenim putem i telefonom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti identifikacijsku ispravu sa svojim osobnim podacima, te svojim potpisom da je preuzeo nagradu, priznaje da prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku. Priređivač ne može bez pismene suglasnosti dobitnika objaviti o njemu članak u kojemu će se nalaziti njegovi osobni podaci. Izjavom o odobravanju radnji iz prethodnog teksta, dobitnik se odriče prava na naknadu.

14. Korištenje osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka i priređivač nagradne igre:
Saponia d.d., M. Gupca 2, 31000 Osijek, OIB: 37879152548
Kontakt: 031/513-513, saponia@saponia.hr

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, odnosno slanjem SMS poruke, sudionici prihvaćaju Pravila nagradne igre i daju suglasnost Priređivaču za objavu i korištenje, odnosno obradu svojih osobnih podataka (bez prava na ikakvu naknadu) u svrhu provođenja nagradne igre. Također, sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici daju Administratoru (kao izvršitelju obrade osobnih podataka) suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja nagradne igre. Priređivač će obrađivati osobne podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci (ime, prezime, adresa sudionika) omogućuju nam identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade. Prikupljanje tih podataka sukladno je propisima koji uređuju nagradnu igru (Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara) i nužno je za ostvarenje naših pravnih obveza. Naime, nagradnom igrom preuzimamo obvezu dodjele nagrade izvučenim dobitnicima. Pravna osnova obrade navedenih osobnih podataka su stoga pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika, odnosno, izvršenje naše obveze prema ispitaniku koja proizlazi iz nagradne igre. Osobne podatke, Priređivač neće davati trećim osobama, osim onima koji na neki način sudjeluju u provođenju/organiziranju nagradne igre, javnom bilježniku u slučaju obveze iz čl. 12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, te Ministarstvu financija RH sukladno čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Priređivač će osobne podatke o sudionicima nagradne igre čuvati 120 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji će se čuvati 4 godine. Iznimno, duži rok čuvanja moguć je u slučaju sudskih i dr. pravnih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja istih. Sudionici imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje, ograničenje obrade, te prenosivost, a sve sukladno pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. U slučaju da sudionik smatra da se njegovi osobni podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, ovlašteni su se obratiti Priređivaču, te podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju na siguran način i u skladu s pozitivnim propisima.

15. Rješavanje sporova:
U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Općinskog suda Osijek.

16. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti:
Nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.

17. Način izvlačenja ako se u igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom:
Ukoliko se u nagradnu igru uključi manje sudionika od predviđenih nagrada, bit će uručeno nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvlačenja.

18. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova pravila nagradne igre.

 


“SAPONIA” D.D.
UPRAVA

PRAVILA NAGRADNE IGRE „FAKS I ORNEL SAVRŠEN PAR ZA AUTO NA DAR“